Do góry

Blog

Strona główna > Prawo budowlane  > Jak stawiać ogrodzenie między sąsiadami – przepisy budowlane
Ogrodzenia Wiśniowski Bełchatów

Jak stawiać ogrodzenie między sąsiadami – przepisy budowlane

Ogrodzenie, jako stały element architektury przydomowej, bywa niekiedy kością niezgody. W gęstej zabudowie jednorodzinnej zazwyczaj zachodzi konieczność współdzielenia ogrodzenia z sąsiadami, dlatego warto dopilnować wszystkich aspektów prawnych jego budowy. Dowiedz się, jakie są przepisy budowlane dotyczące ogrodzeń, uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek – również tych sąsiedzkich.

Kiedy niepotrzebne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia?

W czerwcu 2015 r. weszła w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego, pozwalająca na znaczne uproszczenie procedur przy stawianiu nieskomplikowanych obiektów budowlanych, do których zalicza się między innymi budowę ogrodzenia między sąsiadami.

Według nowych przepisów budowlanych zawartych w Ustawie prawa budowlanego:

 • Nie jest już wymagane zgłoszenie budowy ogrodzenia, którego wysokość nie przekracza 2,2 m od poziomu gruntu. Przepisy budowlane dotyczące ogrodzeń tyczą się nie tylko płotów dzielących dwie sąsiednie działki budowlane, ale również tych od strony ulic, dróg i pozostałych terenów publicznych (które do tej pory obejmowały specjalne przepisy).
 • Nie trzeba też zgłaszać żadnych remontów oraz przebudów istniejących płotów. Prace te można wykonywać bez urzędowych formalności.

Kalkulator wyceny ogrodzeń - expert-ogrodzenia.pl

 

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę ogrodzenia?

Pozwolenie na budowę ogrodzenia między sąsiadami oraz w innych przypadkach jest nadal wymagane w sytuacji, gdy:

 • wysokość płotu przekracza 2,2 m;
 • ogrodzenie dzieli dwie działki o znacznej różnicy wysokości; w takiej sytuacji zachodzi konieczność wykonania muru oporowego, zapobiegającego osuwaniu się ziemi; zezwolenie na budowę ogrodzenia według przepisów wydaje właściwe starostwo powiatowe lub urząd miasta.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia pomiędzy sąsiadami - Expert-ogrodzenia.plPozwolenie na budowę ogrodzenia – kiedy jest wymagane?

 

Odległość ogrodzenia od drogi gminnej

Jeżeli ogrodzenie przylega do drogi lub ulicy, prawo reguluje nieco więcej kwestii, mówiąc, że żaden element ogrodzenia nie może wystawać poza obręb działki oraz przekraczać linii rozgraniczających ulicę.

Ogrodzenia palisadowe - oferta - Expert-ogrodzenia.pl

Warto sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy w przyszłości planowana jest rozbudowa drogi (jej poszerzenie). Jeśli tak, dobrze jest odsunąć nieco ogrodzenie, aby w przyszłości uniknąć konieczności jego rozbiórki. Jeżeli ogrodzenie znajduje się na skrzyżowaniu dróg, konieczne może się okazać “ścięcie” narożnika, aby ułatwić przejazd i widoczność kierowcom jeżdżących tam pojazdów.

Zgodnie z najnowszym prawem budowlanym z 2019 r. i Art. 29. 1. Prawa Budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na budowę jakichkolwiek ogrodzeń, nieprzekraczających 2,2 m

 

Odległość ogrodzenia od działki sąsiada 

Jeżeli sąsiednia działka jest własnością prywatną, idealnym rozwiązaniem jest postawienie płotu w osi granicy działek, ale w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Niekiedy sąsiedzi nie wyrażają zgody na wspólną budowę ogrodzenia. W takiej sytuacji najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest budowa płotu w całości na własnym terenie.

Ogrodzenie między sąsiadami - Expert-ogrodzenia

Ogrodzenie między sąsiadami – kiedy można je postawić?

Co w przypadku szeregowców? Jak tam uniknąć spojrzeń wścibskich sąsiadów? I przede wszystkim – jakie ogrodzenie postawić w przypadku domów szeregowych? Najlepszym rozwiązaniem jest budowa ogrodzenia palisadowego, który stanowi znakomitą barierę dla sąsiadów. Warto też rozważyć postawienie ogrodzenia gabionowego, które sprawdzi się w przypadku nowoczesnych domów.

 

Co zrobić, gdy sąsiad postawił ogrodzenie na mojej działce?

Prawo budowlane dotyczące ogrodzenia między sąsiadami jasno mówi, że wyjście choćby z fundamentami ogrodzenia sąsiedzkiego poza granicę własnej działki (jeśli wcześniej nie ustalono wspólnego ogrodzenia) jest naruszeniem własności. Oznacza to, że taka sytuacja może być zaskarżona.

W przypadku, gdy sąsiad postawił ogrodzenie na naszej działce, warto wezwać geodetę i poprosić o wznowienie granicy działki. Zarówno my, jak i sąsiad zostaniemy wezwani do okazania granicy działki (która znajduje się na mapach geodezyjnych terenu).

 

Kto płaci za ogrodzenie między sąsiadami i kto jest jego właścicielem?

Kwestie sąsiedzkich ogrodzeń są dość precyzyjnie regulowane przez prawo. Przepisy budowlane dotyczące ogrodzeń są umieszczone w Kodeksie Cywilnym, a dokładnie Art. 154, który mówi:

Art. 154. § 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

Najczęściej w grę wchodzi jednak utrzymanie dobrych relacji pomiędzy sąsiadami. Warto więc wcześniej przemyśleć kwestie wspólnego ogrodzenia posesji. Sąsiedzi mogą koszt budowy ogrodzenia pokryć w równych częściach, ale należy pamiętać, że nie ma możliwości dochodzenia roszczeń finansowych w sytuacji postawienia płotu bez zgody sąsiada. Jeżeli okaże się, że, np. ogrodzenie panelowe częściowo znajduje się na terenie sąsiedniej działki, sąsiad (jej właściciel) może wystąpić o nakaz przesunięcia płotu.

Często praktykowanym zwyczajem jest również budowa ogrodzenia znajdującego się po połowie na terenie każdej z działek. Jeżeli jednak stosunki sąsiedzkie są napięte, warto ogrodzenie postawić wyłącznie na terenie własnej działki. Należy jednak pamiętać, że sąsiad będzie mógł z niego korzystać.

 

Ogrodzenie między sąsiadami – przepisy dotyczące utrzymania płotu

Wspomniany wcześniej Art. 154 Kodeksu Cywilnego, jasno określa jakie przepisy obowiązują w przypadku ogrodzenia między sąsiadami.

Art. 154. § 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Co to oznacza? Nawet, jeśli stawiamy ogrodzenie w granicy działki bez zgody sąsiada, mamy prawo ubiegać się o partycypowanie w kosztach dotyczących renowacji czy konserwacji płotu.

 

Jak uniknąć sporów? Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia

Stosunki z sąsiadami mogą być różne. W przypadku postawienia, np. ogrodzenia panelowego częściowo na terenie działki sąsiedniej lub w granicy działek – warto uzyskać zgodę sąsiada. W przypadku jej braku, sąsiad może dokonać rozbiórki ogrodzenia znajdującego się częściowo na jego terenie.

Jeśli nasze stosunki są prawidłowe – i tak warto pomyśleć o zawarciu umowy. Co powinno się w niej znaleźć?

 • Dane personalne wszystkich stron;
 • Numery działek – w tym dokładny adres;
 • Informacja o rozkładzie kosztów postawienia płotu między sąsiadami;
 • Konkretne informacje o podziale kosztów odnośnie zakupu materiałów potrzebnych do postawienia ogrodzenia;
 • Podpis każdej ze stron.

Do umowy dotyczącej stawiania ogrodzenia między sąsiadami należy dołączyć projekt ogrodzenia (czyli wszystkie informacje o wysokości i szerokości płotu, sposobu budowania, stosowania podmurówki itp.) oraz spis materiałów.

 

Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia

Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania zgody na budowę ogrodzenia, należy o nią wystąpić w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu trzeba uwzględnić informacje o rodzaju ogrodzenia, sposobie jego wykonania oraz planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Do zgłoszenia dołącza się dokument poświadczający prawo do dysponowania danym terenem w celach budowlanych. Osoba przyjmująca dokumenty może poprosić również o dodatkowe uzgodnienia lub wykonanie szkicu ogrodzenia, choć nie jest to regułą.

Budowę ogrodzenia można najczęściej rozpocząć po upływie 21 dni na podstawie tak zwanej milczącej zgody, czyli braku jakiegokolwiek odzewu ze strony stosownego urzędu. Jeżeli inwestorowi zależy na czasie, można również postarać się o zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – budowę rozpoczyna się w takiej sytuacji natychmiast.

Warto pamiętać, że zgłoszenie budowy montażu ogrodzenia panelowego jest ważne trzy lata. Jeżeli w tym okresie prace nie zostaną rozpoczęte, należy ponownie złożyć wniosek.

 

Skontaktuj się z nami


  *Pola oznaczone gwiazdką są wymagane