Do góry

Blog

Strona główna > Prawo budowlane  > Jak stawiać ogrodzenie między sąsiadami – przepisy budowlane
Ogrodzenia Wiśniowski Bełchatów

Jak stawiać ogrodzenie między sąsiadami – przepisy budowlane

Ogrodzenie, jako stały element architektury przydomowej, bywa niekiedy kością niezgody. W gęstej zabudowie jednorodzinnej zazwyczaj zachodzi konieczność współdzielenia ogrodzenia z sąsiadami, dlatego warto dopilnować wszystkich aspektów prawnych jego budowy, aby uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek, również tych sąsiedzkich.

Kiedy niepotrzebne zgłoszenie ogrodzenia?

W czerwcu 2015 r. weszła w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego, pozwalająca na znaczne uproszczenie procedur przy stawianiu nieskomplikowanych obiektów budowlanych, do których zalicza się między innymi ogrodzenia.

Według aktualnych przepisów Ustawy prawa budowlanego

  • Nie jest już wymagane zgłoszenie budowy ogrodzenia, którego wysokość nie przekracza 2,2 m od poziomu gruntu. Prawo to dotyczy nie tylko płotów dzielących dwie sąsiednie działki budowlane, ale również tych od strony ulic, dróg i pozostałych terenów publicznych.
  • Nie trzeba też zgłaszać żadnych remontów oraz przebudów istniejących płotów. Prace te można wykonywać bez urzędowych formalności.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę ogrodzenia między sąsiadami oraz w innych przypadkach jest nadal wymagane w sytuacji, gdy:

  • wysokość płotu przekracza 2,2 m;
  • ogrodzenie dzieli dwie działki o znacznej różnicy wysokości; w takiej sytuacji zachodzi konieczność wykonania muru oporowego, zapobiegającego osuwaniu się ziemi; zezwolenie na budowę ogrodzenia wydaje właściwe starostwo powiatowe lub urząd miasta.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia

 

Odległość ogrodzenia od działki sąsiada 

Jeżeli sąsiednia działka jest własnością prywatną, idealnym rozwiązaniem jest postawienie płotu w osi granicy działek, ale w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Niekiedy sąsiedzi nie wyrażają zgody na wspólną budowę ogrodzenia. W takiej sytuacji najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest budowa płotu w całości na własnym terenie.

Odległość ogrodzenia od drogi gminnej

Jeżeli ogrodzenie przylega do drogi lub ulicy, prawo reguluje nieco więcej kwestii, mówiąc, że żaden element ogrodzenia nie może wystawać poza obręb działki oraz przekraczać linii rozgraniczających ulicę. Warto sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy w przyszłości planowana jest rozbudowa drogi (jej poszerzenie). Jeśli tak, dobrze jest odsunąć nieco ogrodzenie, aby w przyszłości uniknąć konieczności jego rozbiórki. Jeżeli ogrodzenie znajduje się na skrzyżowaniu dróg, konieczne może się okazać “ścięcie” narożnika, aby ułatwić przejazd i widoczność kierowcom jeżdżących tam pojazdów.

Kto płaci za ogrodzenia i kto jest właścicielem?

Kwestie sąsiedzkich ogrodzeń nie są precyzyjnie regulowane przez prawo. Najczęściej w grę wchodzi utrzymanie dobrych relacji pomiędzy sąsiadami, więc warto wcześniej przemyśleć kwestie wspólnego ogrodzenia. Sąsiedzi mogą koszt budowy ogrodzenia pokryć w równych częściach, ale należy pamiętać, że nie ma możliwości dochodzenia roszczeń finansowych w sytuacji postawienia płotu bez zgody sąsiada. Jeżeli okaże się, że ogrodzenie częściowo znajduje się na terenie sąsiedniej działki, sąsiad (jej właściciel) może wystąpić o nakaz przesunięcia płotu.

Często praktykowanym zwyczajem jest również budowa ogrodzenia znajdującego się po połowie na terenie każdej z działek. Jeżeli jednak stosunki sąsiedzkie są napięte, warto ogrodzenie postawić wyłącznie na terenie własnej działki, pamiętając jednak, że sąsiad będzie mógł z niego korzystać.

Utrzymanie ogrodzenia – wspólne czy własne?

Kwestie związane z eksploatacją płotu regulują jedynie dobre zwyczaje sąsiedzkie. Nawet jeżeli jedna strona nie uczestniczyła w kosztach budowy, ma prawo z ogrodzenia korzystać. Nie ma też możliwości żądania od sąsiada zwrotu części poniesionych kosztów budowy. Dobry obyczaj nakazuje jednak wspólne dbanie o naprawy i konserwacje płotu, z którego korzystają obie strony.

Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia

Warto ją mieć w przypadku postawienia ogrodzenia częściowo na terenie działki sąsiedniej lub w granicy działek, ponieważ w przypadku braku takiej zgody, sąsiad może dokonać rozbiórki ogrodzenia znajdującego się częściowo na jego terenie.

 Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia

Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania zgody na budowę ogrodzenia, należy o nią wystąpić w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu trzeba uwzględnić informacje o rodzaju ogrodzenia, sposobie jego wykonania oraz planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Do zgłoszenia dołącza się dokument poświadczający prawo do dysponowania danym terenem w celach budowlanych. Osoba przyjmująca dokumenty może poprosić również o dodatkowe uzgodnienia lub wykonanie szkicu ogrodzenia, choć nie jest to regułą.

Budowę ogrodzenia można najczęściej rozpocząć po upływie 21 dni na podstawie tak zwanej milczącej zgody, czyli braku jakiegokolwiek odzewu ze strony stosownego urzędu. Jeżeli inwestorowi zależy na czasie, można również postarać się o zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – budowę rozpoczyna się w takiej sytuacji natychmiast.

Warto pamiętać, że zgłoszenie budowy montażu ogrodzenia panelowego jest ważne trzy lata. Jeżeli w tym okresie prace nie zostaną rozpoczęte, należy ponownie złożyć wniosek.